10 Kỉ Hiếu Hành

đăng 03:15 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:26 12 thg 6, 2013 ]

第十章

Đệ Thập Chương

紀孝行

Kỉ Hiếu Hành

子曰:

孝子之事親也,

居則致其敬,

養則致其樂,

病則致其憂,

喪則致其哀,

祭則致其嚴,

五者備矣,然後能事親。

事親者,

居上不驕,

為下不亂,

在醜不爭;

居上而驕則亡,

為下而亂則刑,

在醜而爭則兵。

三者不除,

雖日用三牲之養,

猶為不孝也。

Tử viết:

Hiếu tử chi sự thân dã, 

cư tắc trí kì kính, 

dưỡng tắc trí kì nhạc, 

bệnh tắc trí kì ưu, 

tang tắc trí kì ai, 

tế tắc trí kì nghiêm, 

ngũ giả bị hĩ, nhiên hậu năng sự thân.

Sự thân giả, 

cư thượng bất kiêu,

vi hạ bất loạn, 

tại xú bất tranh;

cư thượng nhi kiêu tắc vong,

vi hạ nhi loạn tắc hình,

tại xú nhi tranh tắc binh.

Tam giả bất trừ,

tuy nhật dụng tam sinh chi dưỡng,

do vi bất hiếu dã.Comments