Trình Hạo 程顥 (10321085) tự Bá Thuần 伯淳, Hào Minh Đạo 號明道, người đời thường gọi là Minh Đạo Tiên Sinh 明道先生.  Ông là người thời Bắc Tống quê ở Lạc Dương Y Xuyên 洛陽伊川 (nay là tỉnh Hà Nam 河南, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm 1057 và làm qua nhiều chức quan, đời sau truy phong là “Dự Quốc Công” 豫國公. Ông d9u775c thờ trong Khổng Miếu 孔廟.

    Trình Di 程頤 (1033 -1107) tự Chánh Thúc 正叔,  là em của Trình Hạo, thường gọi là  Y Xuyên tiên sinh. Hai anh em được người đời tôn xưng là “Lạc Học” hay Nhị Trình. Đời sau truy phong là Lạc Quốc Công 洛國公, và cũng được thờ ở Khổng Miếu.

Chỉ mục