02 Dưỡng nhi bất giáo

đăng 00:36 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:11 14 thg 6, 2013 ]

養而不教,乃父之過

教而不嚴,乃師之惰

學問不勤,乃子之惡

後從先覺,鑑古知今

Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá

Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi nọa

Học vấn bất cần, nãi tử chi ác

Hậu tòng tiên giác, giám cổ tri kim