07 Hữu điền bất canh

đăng 04:34 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:48 11 thg 6, 2013 ]

有田不耕,倉廪空虛

有書不教,子孫頑愚

倉廪空兮,歲時乏食

子孫愚兮,禮義全無

Hữu điền bất canh, thương lẫm không hư

Hữu thư bất giáo, tử tôn ngoan ngu

Thương lẫm không hề, tuế thì phạp thực

Tử tôn ngu hề, lễ nghĩa toàn vôComments