11 Nhân hữu ngũ luân

đăng 01:53 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

人有五倫,綱常為首

不知綱常,何異禽獸

蜂蟻有主,況如人乎

三綱九疇,古今不易

Nhân hữu ngũ luân, cương thường vi thủ

Bất tri cương thường, hà dị cầm thú

Phong nghĩ hữu chủ, huống như nhân hồ

Tam cương cửu trù, cổ kim bất dịchComments