12 Vi quân chỉ kính

đăng 01:55 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

為君止敬,為臣止忠

為父止慈,為子止孝

為兄止愛,為弟止龔

為夫止和,為婦止順

朋友止信,長幼止謙

鄉党止和,鄰旁止讓

Vi quân chỉ kính, vi thần chỉ trung

Vi phụ chỉ từ, vi tử chỉ hiếu

Vi huynh chỉ ái, vi đệ chỉ cung

Vi phu chỉ hòa, vi phụ chỉ thuận

Bằng hữu chỉ tín, trường ấu chỉ khiêm

Hương đảng chỉ hòa, lân bàng chỉ nhượngComments