13 Hành giả nhượng lộ

đăng 01:58 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

行者讓路,耕者讓畔

過闕則下,過廟則趨

出入起居,非禮不整

言語飮食,非禮不肅

Hành giả nhượng lộ, canh giả nhượng bạn

Quá khuyết tắc hạ, quá miếu tắc xu

Xuất nhập khởi cư, phi lễ bất chỉnh

Ngôn ngữ ẩm thực, phi lễ bất túcComments