15 Tích cốc phòng cơ

đăng 02:04 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

積榖防饑,積衣防寒

儉則常足,靜則常安

謹備防奸,養子防老

事親既孝,子亦孝之

Tích cốc phòng cơ, Tích y phòng hàn

Kiệm tắc thường túc, Tĩnh tắc thường an

Cẩn bị phòng gian, Dưỡng tử phòng lão

Sự thân kí hiếu, Tử diệc hiếu chiComments