16 Phụng dưỡng lễ nghi

đăng 02:06 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

奉養禮儀,莫避污穢

父母在堂,不可遠遊

身体髮膚,受之父母

不敢毀傷,孝之始也

立身行道,揚名於後

以顯父母,孝之終也

Phụng dưỡng lễ nghi, Mạc tị ô uế

Phụ mẫu tại đường, Bất khả viễn du

Thân thể phát phu, Thụ chi phụ mẫu

Bất cảm hủy thương, Hiếu chi thủy dã

Lập thân hành đạo, Dương danh ư hậu

Dĩ hiển phụ mẫu, Hiếu chi chung dãComments