19 Sự vô đại tiểu

đăng 02:13 11 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

事無大小,無得爭衡

財產分明,均級群眾

莫愛珠玉,愛子孫賢

和睦為先,成為美俗

Sự vô đại tiểu, Vô đắc tranh hành

Tài sản phân minh, Quân cấp quần chúng

Mạc ái châu ngọc, Ái tử tôn hiền

Hòa mục vi tiên, Thành vi mĩ tụcComments