23 Nam quý trung cần

đăng 23:28 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

男貴忠勤,女貴貞勤

教婦初來,教子攖孩

欲不可縦,欲縦成災

樂不可極,樂極生哀

Nam quý trung cần, Nữ quý trinh cần

Giáo phụ sơ lai, Giáo tử anh hài

Dục bất khả túng, Dục túng thành tai

Nhạc bất khả cực, Nhạc cực sinh aiComments