25 Bổn cố chi trường

đăng 23:35 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

本固枝長,留傳萬代

不孝者三,無後為大

有親不愛,有兄不敬

求他愛敬,豈可得乎

Bổn cố chi trường, Lưu truyền vạn đại

Bất hiếu giả tam, Vô hậu vi đại

Hữu thân bất ái, Hữu huynh bất kính

Cầu tha ái kính, Khởi khả đắc hồComments