27 Tha nhân phú giả

đăng 23:38 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

他人富者,心不可惡

取重於人,是重其身

莫效小人,惡人勝己

可效君子,成人之美

Tha nhân phú giả, Tâm bất khả ác

Thủ trọng ư nhân, Thị trọng kì thân

Mạc hiệu tiểu nhân, Ác nhân thắng kỉ

Khả hiệu quân tử, Thành nhân chi mĩComments