29 Dụng nhân vật nghi

đăng 23:40 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

用人勿疑,疑人勿用

用人不謹,害隨而至

小人失意,起為仇讎

小人自驕,恃才矜己

無惡小人,是為君子

財上分明,是為丈夫

Dụng nhân vật nghi, nghi nhân vật dụng

Dụng nhân bất cẩn, hại tùy nhi chí

Tiểu nhân thất ý, khởi vi cừu thù

Tiểu nhân tự kiêu, thị tài căng kỉ

Vô ác tiểu nhân, thị vi quân tử

Tài thượng phân minh, thị vi trượng phuComments