30 Bần nhi vô siểm

đăng 23:42 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

貧而無諂,富而無驕

清貧常樂,濁富多憂

勿恃富貴,自輕其貧

是富輕貧,守錢虜耳

Bần nhi vô siểm, Phú nhi vô kiêu

Thanh bần thường nhạc, Trọc phú đa ưu

Vật thị phú quý, Tự khinh kì bần

Thị phú khinh bần, Thủ tiễn lỗ nhĩComments