39 Cận chu giả xích

đăng 23:57 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

近硃者赤,近墨者黑

賢德之人,親兒近之

終自有益,凶惡之人

斥兒遠之,自免禍患

Cận chu giả xích, Cận mặc giả hắc

Hiền đức chi nhân, Thân nhi cận chi

Chung tự hữu ích, Hung ác chi nhân

Xích nhi viễn chi, Tự miễn họa hoạn
Comments