41 Tiểu lợi nhược tham

đăng 00:11 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

小利若貪,不成大事

小事不忍,必亂大謀

利不可獨,利獨則離

謀不可眾,眾謀則洩

Tiểu lợi nhược tham, Bất thành đại sự

Tiểu sự bất nhẫn, Tất loạn đại mưu

Lợi bất khả độc, Lợi độc tắc li

Mưu bất khả chúng, Chúng mưu tắc duệComments