42 Thành sự bất thuyết

đăng 00:12 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

成事不說,意莫強求

人無妄交,足無妄走

食無妄飽,居無妄安

無起爭端,無鬥口舌

Thành sự bất thuyết, Ý mạc cường cầu

Nhân vô vọng giao, Túc vô vọng tẩu

Thực vô vọng bão, Cư vô vọng an

Vô khởi tranh đoan, Vô đấu khẩu thiệtComments