44 Văn nhân chi ác

đăng 00:14 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

聞人之惡,口不得言

聞人之謗,心不足怒

惡人勿罵,窮人勿言

若起爭端,是無智盧

Văn nhân chi ác, Khẩu bất đắc ngôn

Văn nhân chi báng, Tâm bất túc nộ

Ác nhân vật mạ, Cùng nhân vật ngôn

Nhược khởi tranh đoan, Thị vô trí lôComments