48 Quân tử ngộ bần

đăng 00:34 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

君子遇貧,守其禮義

小人乍富,自望輕人

飲食之人,人皆賤之

好利之人,人皆惡之

賓來易疏,坐久易厭

Quân tử ngộ bần, Thủ kì lễ nghĩa

Tiểu nhân sạ phú, Tự vọng khinh nhân

Ẩm thực chi nhân, Nhân giai tiện chi

Hảo lợi chi nhân, Nhân giai ác chi

Tân lai dịch sơ, Tọa cửu dịch yếmComments