52 Cùng tất hữu đạt

đăng 00:39 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

窮必有達,否極泰來

但患無才,不患無用

事無妄動,心無妄思

官不在愚,富不在懶

Cùng tất hữu đạt, Phủ cực thái lai

Đãn hoạn vô tài, Bất hoạn vô dụng

Sự vô vọng động, Tâm vô vọng tư

Quan bất tại ngu, Phú bất tại lạiComments