53 Tự tri phân giả

đăng 00:40 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

自知分者,不可尤人

自知命者,不可怨天

知止常止,終身不恥

知足常足,終身不辱

Tự tri phân giả, Bất khả vưu nhân

Tự tri mệnh giả, Bất khả oán thiên

Tri chỉ thường chỉ, Chung thân bất sỉ

Tri túc thường túc, Chung thân bất nhụcComments