59 Cung kiếm bất học

đăng 00:48 14 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

弓劍不學,不知張武

文字不學,不知書畫

藥性不學,不知醫方

禮樂不學,不知祭祀

Cung kiếm bất học, Bất tri trương vũ

Văn tự bất học, Bất tri thư họa

Dược tính bất học, Bất tri y phương

Lễ nhạc bất học, Bất tri tế tựComments