05 Hữu đạo đức giả

đăng 02:01 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:46 11 thg 6, 2013 ]

有道德者,子孫聰明

無道德者,子孫愚昧 

養男不教,不如養驢

養女不教,不如養猪

訓導之初,先守禮法 

不知問答,是爲愚癡

Hữu đạo đức giả, tử tôn thông minh

Vô đạo đức giả, tử tôn ngu muội  

Dưỡng nam bất giáo, bất như dưỡng lư

Dưỡng nữ bất giáo, bất như dưỡng trư

Huấn đạo chi sơ, tiên thủ lễ pháp  

Bất tri vấn đáp, thị vi ngu siComments