12 Thính thê ngôn

đăng 02:37 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:01 8 thg 6, 2013 ]

聽婦言,乖骨肉,豈是丈夫;

重資財,薄父母,不成人子。

Thính thê ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu.

Trọng tư tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử.


Nghe lời vợ nói, trái tình cốt nhục, sao phải trượng phu.

Trọng tiền của riêng, coi khinh cha mẹ, chẳng nên người con.


Comments