13 Giá nữ trạch giai tế

đăng 02:39 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:01 8 thg 6, 2013 ]

嫁女擇佳婿,毋索重聘;

娶媳求淑女,毋計厚奩。

Giá nữ trạch giai tế, vô sách trọng sính.

Thú tức cầu thục nữ, vô kế hậu liêm.


Gả con chọn rể hiền, chớ nặng đòi sính lễ.

Cưới dâu cần gái nết, chớ tính kế hậu liêm.


Comments