14 Kiến phú quý

đăng 02:42 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:02 8 thg 6, 2013 ]

見富貴而生讒容者,最可恥;

遇貧窮而作驕態者,賤莫甚。

Kiến phú quý nhi sinh siểm dung giả, tối khả sỉ.

Ngộ bần cùng nhi tác kiêu thái giả, tiện mạc thậm.


Thấy kẻ giầu sang mà ra dáng siểm nịnh, xấu hổ chi bằng.

Gặp người bần cùng mà vỡ thói kiêu căng, hèn mạt quá lắm.


Comments