15 Cư gia giới tranh tụng

đăng 02:45 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 13:04 8 thg 6, 2013 ]

居家戒爭訟,訟則終凶;

處世戒多言,言多必失。

Cư gia giới tranh tụng, tụng tắc chung hung.

Xứ thế giới đa ngôn, ngôn đa tất thất.


Trong nhà chớ nên tranh kiện, kiện tất kết cục chẳng lành.

Ra đời chớ có nói nhiều, nhiều lời ắt sẽ sơ thất.


Comments