18 Áp nặc ác thiểu

đăng 02:58 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:41 8 thg 6, 2013 ]

狎昵惡少,久必受其累;

屈誌老成,急則可相依。

Áp nặc ác thiểu, cửu tất thụ kỳ lụy;

Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y.


Gần gủi trẻ xấu, lâu ngày tất lụy đến mình.

Chịu khuất bậc lão thành, lúc cấp có thể nương tựa.


Comments