21 Nhân hữu hỷ khánh

đăng 03:09 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 12:34 8 thg 6, 2013 ]

人有喜慶,不可生妒忌心;

人有禍患,不可生喜幸心。

Nhân hữu hỷ khánh, bất khả sinh đố kỵ tâm

Nhân hữu họa hoạn, bất khả sinh hỷ hạnh tâm.


Người có chuyện vui mừng chớ sinh lòng ghen ghét.

Người có chuyện hoạn nạn chớ lấy làm vui thích.


Comments