Minh Tâm Bửu GiámMệnh Phận

 

 

 

 

Thiên Lý

Lẽ trời

天理

第二

(9 điều )

Thuận Mệnh

Tuân mệnh

順命 

第三

(6 điều )

An Phận

Giữ gìn bổn phận

安分

第六

(8 điều )

Thiện Tín

 

 

 

 

Kế Thiện

Nối tiếp điều tốt lành

繼善 

第一

(47 điều )

Tồn Tín

Giữ Lòng Tin

存信

第十七

(7 điều )

Ngôn Ngữ

Lời Nói

言語 

第十八

(25 điều )

Giao Hữu

Kết Bạn

交友

第十九

(24 điều )

Tu Trị

 

 

 

 

Trị Chính

Phép Trị Nước

治政

第十三

(22 điều )

Trị Gia

Phép trị nhà

治家

第十四

(16 điều )

Chính Kỷ

Sửa Mình

正己

第五

(117 điều )

Tâm Tính

 

 

 

 

Tỉnh Tâm

Xét lại lòng mình

省心

第十一

(250 điều )

Tồn Tâm

Giữ Lòng Ngay Thẳng

存心

第七

(83 điều )

Giới Tính

Răn Giữ Tính Nết

戒性

第八

(15 điều )

Hiếu  Nghĩa

 

 

 

 

Hiếu Hạnh

Hiếu thảo và nết na

孝行 

第四

(19 điều )

Phụ Hạnh

Đức hạnh phụ nữ

婦行 

第二十

(8 điều )

An Nghĩa

Giữ gìn phép tắc

安義

第十五

(5  điều)

Tuân Lễ

Tuân theo lễ nghĩa

遵禮

第十六

(21 điều )

Huấn Học

 

 

 

 

Khuyến Học

Khuyên răn việc học

勸學

第九

(23 điều )

Huấn Tử

Dạy dỗ con cái

訓子

第十

(17 điều )

Lập Giáo

Dựng lời day

立教

第十二

(17 điều )