MINH TÂM BỬU GIÁM


順命

THUẬN MỆNH

Tuân Mạng

1

子夏曰:

死生有命,富貴在天。

Tử Hạ viết:

Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên.


2

孟子曰:

行或使之,止或尼之,行止非人所能也。

一飲一啄,事皆前定。

萬事分已定,浮生空自忙。

萬事不由人計較,一生都是命安排。

Mạnh tử viết:

Hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ phi nhân sở năng dã.

nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định.

Vạn sự phân dĩ định, phù sinh không tự mang.

Vạn sự bất do nhân kế giảo, nhất sinh đô thị mệnh an bài.


3

景行錄云:

凡不可著力處, 便是命也。

會不如命,智不如福。

禍不可以免, 福不可再求。

Cảnh Hàng Lục vân:

Phàm bất khả trước lực xứ, tiện thị mệnh dã.

Hội bất như mệnh, trí bất như phúc.

Họa bất khả dĩ miễn, phúc bất khả tái cầu.


4

曲禮曰:

臨財無苟得,臨難無苟免。

Khúc Lễ viết:

Lâm tài vô cẩu đắc, lâm nạn vô cẩu miễn.


5

昔賢曰:

知命之人,見利不動,臨死不怨。

得一日過一日,得一時過一時。

緊行慢行,前程只有許多路。

時來風送滕王閣,運去雷轟荐福碑。

Tích Hiền viết:

Tri mệnh chi nhân, kiến lợi bất động, lâm tử bất oán.

Đắc nhất nhật quá nhất nhật, đắc nhất thời quá nhất thời.

Khẩn hành mạn hành, tiền trình chỉ hữu hứa đa lộ.

Thời lai phong tống Đằng Vương Các, Vận khứ lôi oanh Tiến Phúc Bi.


6

列子曰:

痴聾瘖瘂家豪富,智慧聰明卻受貧。

年月日時該載定,算來由命不由人。

命里有終須有,命里無莫強求。

Liệt Tử viết:

Si lung âm á gia hào phú, trí tuệ thông minh khước thụ bần.

Niên nguyệt nhật thời cai tái định, toán lai do mệnh bất do nhân.

Mệnh lý hữu, chung tu hữu, mệnh lý vô, mạc cưỡng cầu.