2 - Tập Viết*


Giới thiệu các nét cơ bản

Để viết được chữ Hán trước tiên chúng ta luyện viết từng nét. Dưới đây là 8 nét chữ hán cơ bản và các biến thể của chúng.
 Qui tắc Bút Thuận