Bài 21

đăng 20:28 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:37 13 thg 6, 2013 ]

姊姊  在房內

持剪  裁新

Ngã tỉ tỉ tại phòng nội

Trì tiễn đao, tài tân y.

Dịch nghĩa:

Chị tôi ở trong phòng cầm kéo cắt [vải] may áo mới.
Comments