Bài 28

đăng 21:11 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:17 9 thg 12, 2013 ]

鳥有兩  能飛

有四足  善走

Điểu hữu lưỡng dực, cố năng phi;

Thú hữu tứ túc, cố thiện tẩu.

Dịch nghĩa:

Chim có hai cách nên biết bay. 
Muông thú có bốn chân nên giỏi chạy.
Comments