Bài 41

đăng 23:14 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

哥哥  好弟弟

  同回家

為兒  書包

兒入室

Hảo ca ca, hảo đệ đệ

thủ khiên thủ, đồng hồi gia.

mẫu vi nhi: giải thư bao.

huề nhi nhập thất.


Dịch nghĩa:

Anh trai và em trai dắt tay nhau cùng về nhà. 
Mẹ bảo con cởi cặp sách ra (rồi) dẫn con vào nhà.
Comments