Bài 43

đăng 23:18 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

客至  看我父

  入室內

  問姓名

  客坐左

Hữu khách chí khán ngã phụ;

Ngã nghênh khách, nhập thất nội.

Phụ kiến khách, vấn tính danh;

Phụ tọa hữu, khách tọa tả.


Dịch nghĩa:

Có khách đến thăm cha tôi. 
Tôi rước khách vào trong nhà. 
Cha trong thấy khách, hỏi họ tên. 
Cha ngồi bên phải, khách ngồi bên trái.
Comments