Bài 01 - Tân Thư

第 一 課 
Đệ Nhất Khóa
Bài số 1

新書

新書一

先生  學生

  後解字


Tân Thư
Tân thư nhất sách
Tiên sinh giảng, học sinh thính.
Tiên độc tự âm, hậu giải tự nghĩa.


Sách mới
Một quyển sách mới
Thầy giáo giảng, học sinh nghe
Trước đọc chữ thành tiếng, sau giải thích nghĩa từng chữ