Bài 02 - Bút

第 二 課 
Đệ Nhị Khóa
Bài số 2

羊毛毛  皆可製

寫大字  用大筆

寫小字  用小筆

Bút 
Dương mao, dứu mao giai khả chế bút.
Tả đại tự, dụng đại bút.
Tả tiểu tự, dụng tiểu bút.


Cây Bút
Lông dê, lông chồn đều có thể chế tạo bút.
Viết chữ lớn dùng bút lớn.
Viết chữ nhỏ dùng bút nhỏ.