Bài 04 - Bạch tuyết

第 四 課
Đệ Tứ Khóa
Bài số 4

白雪

紅日初出

白雪漸融 檐溜成冰

長三四寸 時地上

Bạch Tuyết
Hồng nhật sơ xuất,
Bạch tuyết tiệm dung, diêm lựu thành băng
Trường tam tứ thốn, thời đọa địa thượng.


Tuyết trắng
Mặt trời đỏ mới mọc
Tuyết trắng dần tan, từ trên mái tranh [tuyết] chảy thành băng
Dài ba bốn tất, thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất.