Bài 05 - Ngọa Thất Nội

第 五 課
Đệ Ngũ Khóa
Bài số 5

卧室內

卧室內    有火

燒炭  火漸盛

漸紅  一室温

Ngọa Thất Nội
Ngọa thất nội, hữu hỏa lô.
Lô trung thiêu thán, hỏa tiệm thịnh.
Thán tiệm hồng, nhất thất ôn noãn.


 Trong phòng ngủ
Trong phòng ngủ có bếp lửa
Trong bếp có đốt than, lửa dần dần mạnh lên.
Than dần dần đỏ, cả căn phòng ấm áp.