Bài 06 - Mai Hoa

第 六 課
Đệ Lục Khóa
Bài số 6

梅花

花盛 

插瓶  置案

瓶中花  時時入鼻

Mai Hoa
Mai hoa thịnh khai, ngã chiết lưỡng chi.
Sáp bình trung, trí án thượng.
Bình trung hoa hương, thời thời nhập tị.


Hoa mai
Hoa mai nở rộ, tôi bẻ hai cành.
Đặt vào trong bình [rồi] để lên bàn.
Mùi thơm của hoa ở trong bình thường thường bay vào mũi.