Bài 07 - Mộc dục

第 七 課
Đệ Thất Khóa
Bài số 7

沐浴

頭宜常沐 有宜常

宜常 宜常

衣宜常

Mộc Dục
Đầu nghi thường mộc, dựu nghi thường dục.
Phát nghi thường sơ, nha nghi thường xoát.
Y nghi thường tẩy.


Tắm gội
Ta nên thường gội đầu, cũng nên thường tắm rửa.
Tóc nên thường chải, răng nên thường tẩy sạch
Áo nên thường giặt.


Ghi chú: Chữ Hữu đọc là Dựu (trạng từ) có nghĩa: cũng (tương đương chữ Hựu).