Bài 09 - Chủng trúc

第 九 課
Đệ Cửu Khóa
Bài số 9

種竹

竹成 時生

筍初出 外有

籜解葉生 成新竹


Chủng Trúc
Chủng trúc thành lâm, xuân thời sinh duẩn.
Duẩn sơ xuất thổ, ngoại hữu thác.
Thác giải diệp sinh, toại thành tân trúc.

Trồng trúc
Trồng trúc thành rừng, vào mùa xuân thì mộc (sinh ra) măng.
Măng mới mọc lên khỏi mặt đất, ở bên ngoài có mo nang.
Mo nang mở ra (giải) thì lá nảy nở, lớn lên thành cây trúc mới.