Bài 13 - Ấu nữ

第 十三 課 
Đệ Thập Tam Khóa 
Bài số 13

幼女

女  剪彩紙 

製為風車  車動

旋轉不已

Ấu Nữ
Nhất ấu nữ tiễn thải chỉ, tước trúc thiêm.
Chế vi phong xa, phong xuy xa động.
Toàn chuyển bất dĩ.


Bé gái
Một bé gái cắt giấy nhiều màu, vót trúc thành que
Chế ra cái xe gió, gió thổi xe chuyển động
Xoay tròn mãi mà không ngừng.