Bài 14 - Liệp nhân

第 十四 課 
Đệ Thập Tứ Khóa 
Bài số 14

獵人

 氣晴

白馬  

槍向空中  飛馬

Liệp Nhân
Vũ sơ chỉ, thiên khí tình.
Nhất liệp nhân kị bạch mã, xuất thành khứ.
Thủ kình thương, hướng không trung, kích phi mã.

Người đi săn
Mưa vùa ngừng, bầu trời quang đãng
Một người thợ săn cưỡi con ngựa trắng xuất thành đi
Tay cầm thương giơ cao lên không trung, đánh ngựa chạy.