Bài 16 - Tứ Thời

第 十六 課 
Đệ Thập Lục Khóa 
Bài số 16
四時

年之

 曰

為四時  各異

Tứ Thời
Nhất niên chi trung,
Viết xuân viết hạ viết thu viết đông.
Thị vi tứ thời, thiên khí các dị.

Bốn mùa
Trong một năm
Có mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông.
Đó là bốn mùa, khí trời (thời tiết) mỗi mùa đều khác.
Comments