Bài 17 - Cổ Hòe

第 十七 課 
Đệ Thập Thất Khóa 
Bài số 17
古槐

古槐

槐上有巢  巢内有鳥

日出鳥飛去  日落鳥飛回

Cổ Hòe
Cổ hòe lưỡng chu
Hòe thượng hữu sào, sào nội hữu điểu.
Nhật xuất điểu phi khứ, nhật lạc điểu phi hồi.


Cây Hòe Già
Có hai gốc cây Hòe già (cổ thụ)
Trên cây hòe có tổ chim, trong tổ chim có chim
Mặt trời mọc chim bay đi, mặt trời lặng (xuống thấp) chim bay về.
Comments