Bài 19 - Kê

第 十九 課 
Đệ Thập Cửa Khóa 
Bài số 19

雞有

雞能鳴   甚美

雌雞能生 伏雛


Kê hữu thư hùng.
Hùng kê năng minh, vũ mao thậm mỹ.
Thư kê năng sinh noãn, hựu năng mật sồ.Gà có trống mái
Gà trống có thể gáy, lông rất đẹp
Gà máy cỏ thể đẻ trứng, cũng có thể dấu gà con.
Comments