Bài 21 - Ảnh

第 二十一 課 
Đệ Nhị Thập Nhất Khóa 
Bài số 21

取火燃燭  光

人在燭旁  壁上有

人坐影坐  人行影亦行

Ảnh
Thủ hỏa nhiên chúc, quang chiếu tứ bích.
Nhân tại chúc bàng, bích thượng hữu ảnh.
Nhân tọa, ảnh diệc tọa. Nhân hành, ảnh diệc hành.


Cái bóng
Lấy lửa đốt đuốc, ánh sáng soi rọi vào bốn vách
Một người ở bên ngọn đuốc trên vách có bóng
Người ngồi bóng cũng ngồi, người đi bóng cũng đi.
Comments